Услови за коришћење годишњег одмора из 2018. године до 30. јуна 2019. године и накнада штете за неискоришћени годишњи одмор

Аутор чланка
Чл. 68–76. Закона о раду регулисан је институт годишњег одмора као један од типова одмора на које запослени по овом закону имају право, а с обзиром на важност овог института и недоумицa које изазива у пракси и с обзиром на то да је сад период године када се највише користи одмор из прошле године, овом институту посвећујемо још један чланак.   Члан 73. став 2. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 113/2017 – даље: Закон о раду) утврђује да, ако запослени користи годишњи одмор у деловима, први део користи у трајању од најмање две радне недеље у току календарске године, а остатак најкасније до 30. јуна наредне године. При томе треба имати у виду да други део годишњег одмора може да се користи одједном у целости или у више наврата до 30. 6. 2018. године. До 30. јуна 2019. године годишњи одмор за 2018. годину мора да се искористи, односно мора да се омогући да га искористе запослени који су први део у трајању од најмање две радне недеље искористили у току 2018. године. Поводом ситуације када запослени није искористио први део годишњег одмора у 2018. години наводимо мишљење Министарства за рад бр. 011-00-16/2017-02 од 20. 1. 2017: Право запосленог на коришћење годишњег одмора за 2016. годину ако није искористио први део годишњег одмора за 2016. годину због одсуства са рада по основу привремене спречености за рад, у смислу прописа о здравственом осигурању: У члану 73. ст. 1. и 2. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) прописано је да се годишњи одмор користи једнократно или у два или више делова, у складу са овим законом. Ако запослени користи годишњи одмор у деловима, први део користи у трајању од најмање две радне недеље непрекидно у току


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти