Уставна жалба као моћно средство у области радних односа

Аутор чланка
Евидентно је да уставна жалба у области радних односа представља „моћно” средство у заштити права и интереса у споровима из радног односа, док познавање праксе Уставног суда у овој области нуди могућност „предвиђања” коначног исхода спора   Вођење судских поступака ради решавања спорова из радних односа специфично је, добрим делом, и због правних извора права и обавеза у овој области. Поред колективних уговора, почевши од Општег па све до оног код послодавца, извор права у области радних односа јесте и Устав Републике Србије („Сл. гласник РСˮ, бр. 98/2006). иако уставна жалба Уставном суду стоји на располагању, чини се да се због повреде уставом зајемчених права из радног односа недовољно користи као „последњeˮ правно средство у домаћем правном систему у остварењу тужбених, односно жалбених захтева. На ову констатацију указује чињеница да од 2006. године, када је уведен институт уставне жалбе, свега око 2% укупно поднетих уставних жалби „отпадаˮ на уставне жалбе у области рада.   Питање улагања овог правног инструмента нема само теоријски већ, напротив, има и практичан значај, будући да, према члану 426. ст. 1. тач. 12) Закона о парничном поступку („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/2011), одлука Уставног суда, у поступку по уставној жалби, којом је утврђена повреда или ускраћивање људског или мањинског права и слободе зајемчене Уставом, а што је могло да буде од утицаја на доношење повољније одлуке, представља разлог за понављање парничног поступка. Осим тога, могу се навести и друге могућности из Закона о уставном суду („Сл. гласник РСˮ, бр. 109/2007 и 99/2011), као што је досуда накнаде нематеријалне штете. Одредбе о људским и грађанским правима садржане у Уставу Републике „преклапају сеˮ са одредбама Конвенције о заштити људских и мањинских права које су правни основ за реализацију захтева у радном спору, а којима се, даље, могу „побијатиˮ одлуке Уставног суда (право на правично суђење, право на имовину…). С


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In