Утицај олакшавајућих и отежавајућих околности на висину и врсту кривичне санкције

Аутор чланка
Арсенал околности којима се суштински индивидуализује кривична санкција у нашем правном систему познат је под називом „олакшавајуће и отежавајуће околностиˮ и представља велики мозаик поступка, чијим састављањем у целину суд прилагођава кривичну санкцију реалној потреби Кривично право, као грана права установљена ради пружања заштите најважнијих друштвених односа и вредности у друштву, претњом примене санкције према онима који те вредности нарушавају, издваја ову скупину правних норми, у односу на друге скупине норми, којима заштита најважнијих вредности није основна функција. Кривичноправна заштита појединца и других друштвених вредности остварује се у кривичном поступку, у коме суд приликом расветљавања и решавања кривичноправне ствари доноси посебну врсту судске одлуке коју називамо пресудом. Пресуда је најважнија судска одлука, јер се њеним изрицањем расправљају како материјална, тако и процесна питања, те се на тај начин окончава кривични поступак. С обзиром на то да се кривичним правом кажњава појединац који својим понашањем доводи у опасност усвојене вредности друштвене групе којој припада, те да се применом инструментарија кривичног права у великој мери ограничавају права кажњеног појединца, од велике је важности да изречена санкција буде заснована (између осталих) на начелима хуманости, праведности и сразмерности. Дакле, уколико се жели избећи одмазда према извршиоцу, зло које извршиоцу кривичног дела изриче суд у име народа, мора бити праведно. У супротном, изречена казна неће остварити сврху, те ће уместо ресоцијализације и реинтеграције осуђеног у здраве друштвене оквире, јаз између њега и друштва постати већи. Да би друштво било праведно, оно мора да индивидуализује санкцију, тачније, да санкцију изрекне сразмерно тежини кривичног дела и степену кривице извршиоца, након чега извршиоцу изриче адекватну санкцију, која, у оквиру законских одредби, погодује свим утврђеним чињеницама. Судском одлуком се истовремено примењује право и оцењују околности које се односе на предметно крвично дело и извршиоца. Сходно изреци да је боље стотину кривих грађана ослободити, него једног невиног (у нашем случају


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In