Утврђивање злоупотребе боловања и мере за његово спречавање и санкционисање – Поводом примене новог Закона о здравственом осигурању

Аутор чланка
Доношењем новог Закона о здравственом осигурању актуелизовало је питање мера за спречавање неадекватног коришћења одобреног плаћеног одсуства запослених због привремене спречености за рад (даље: боловање). У односу на исту материју и даље су у примени и одредбе Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука УС РС и 113/17), па ће у наставку текста бити изнето како се у пракси примењују одредбе ових прописа по наведеном питању.     ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ О МЕРАМА ЗА КОНТРОЛУ И СПРЕЧАВАЊЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ БОЛОВАЊА   Чланом 73. новог Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 25/2019 – даље: Закон) прописано је да се боловање одобрава ако је здравствено стање запосленог такво да је спречен за рад услед болести или повреде ван рада, професионалне болести или повреде на раду, због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, или због неге болесног члана уже породице, или због добровољног давања органа и ткива. У наредном делу текста уследиће приказ основних мера које су Законом предвиђене како би се спречила злоупотреба коришћења боловања и накнаде зараде за време боловања.   Активности изабраног лекара и лекарских комисија у остваривању боловања Несумњиво да битну улогу у контроли остваривања боловања и накнаде зараде за то време имају стручно-медицински органи Републичког фонда за здравствено осигурање – изабрани лекар, првостепена лекарска комисија и другостепена лекарска комисија. 1) Изабрани лекар (члан 143. Закона): – утврђује привремену спреченост за рад запосленог до 60 дана спречености за рад и предлаже првостепеној односно другостепеној лекарској комисији продужење боловања, ако је потребно; – одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења запосленог; – упућује запосленог на амбулантно-специјалистичке прегледе или у другу одговарајућу здравствену установу, односно код другог даваоца здравствених услуга према медицинским индикацијама, прати ток лечења и усклађује мишљења


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти