Вођење документације у области здравства

Аутор чланка
Здравствена установа, приватна пракса, установе социјалне заштите, заводи за извршење заводских санкција, факултети здравствене струке који обављају одређене послове здравствене делатности, као и друга правна лица која обављају одређене послове здравствене делатности, дужни су да воде здравствену документацију и евиденцију и да достављају извештаје надлежном заводу, односно институту за јавно здравље, као и другим организацијама.   Документација у здравству регулисана је Законом о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства („Сл. гласник РС”, бр. 123/2014, 106/2015 и 105/2017), који се односи на све здравствене установе, али и на установе социјалне заштите, установе за извршење кривичних санкција и факултете здравствене струке, као и на организације здравственог осигурања. Овим законом нормиране су одредбе које се односе на врсту и садржину здравствене документације и евиденције, начин и поступак вођења, лица овлашћена за вођење здравствене документације и уписивање података, рокове за достављање и обраду података, начин располагања подацима из медицинске документације, заштиту и чување података. Здравствена документација и евиденција основ су за функционисање интегрисаног здравственог информационог система. У ери дигитализације на свим пољима сведоци смо значаја и неопходности континуираног улагања у здравствени информациони систем, о чему ће у наставку текста бити више речи. Праћење здравственог стања пацијента, али и целог становништва, као и праћење и стално унапређење квалитета здравствене заштите, у данашње време није могуће без ефикасног информационог система. Бројни су подаци (здравствени, финансијски и др.) који захтевају статистичку анализу и систематичан приступ, а посебан случај представљају научна истраживања. Закон прокламује низ начела као што су: обавезност, сразмерност и сврсисходност, заштиту података о личности, квалитет података, рационално коришћење расположивих ресурса. И управо ова начела показују интенцију законодавца. О важности исправног и на закону заснованог начина попуњавања документације најбоље говори чињеница да основна медицинска документација представља судско-медицински документ. На почетку је потребно разграничити значење појмова медицинска документација и евиденција. Под медицинском документацијом подразумевамо документацију о


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти