Забрана дискриминације у најновијој судској пракси

Аутор чланка
Када одлучује по захтевима за накнаду штете због дискриминације, суд треба да усмери извођење доказа на утврђивање релевантних околности које се односе на то да ли је тужилац дискриминисан у заштити својих права пред судовима и органима јавне власти. У овом тексту доносимо неколико примера из новије судске праксе који се односе на ову проблематику, а нарочито су корисни у погледу разликовања дискриминације од других случајева неједнаког поступања државних органа, у првом реду судова Појам „дискриминације” дефинисан је одредбама Закона о забрани дискриминације („Сл. гласник РСˮ, бр. 22/09), па се тако у члану 2. ст. 1 тач. 1) овог закона наводи да је „дискриминацијаˮ и „дискриминаторно поступањеˮ свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства) у односу на лица или групе, као и чланове њихових породица, или њима блиских лица, на отворен или прикривен начин, а којe се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, рођењу, имовном стању, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Законом о забрани дискриминације уређују се општа забрана дискриминације, облици и случајеви дискриминације, као и поступци заштите од дискриминације. Поред Закона о забрани дискриминације, у поступку правне заштите од дискриминације примењују се и други национални и међународни прописи. Чланом 14. Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода (забрана дискриминације) прописано је да се уживање права и слобода предвиђених у овој Конвенцији обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза с неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус. Чланом 1. Протокола број 12, уз


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In