Захтев за понављање кривичног поступка

Аутор чланка
У овом броју говоримо о захтеву за понављање кривичног поступка, као ванредном правном леку, уз навођење бројних судских одлука које илуструју карактеристичне случајеве у пракси     Kада је реч о започетим кривичним поступцима, општи друштвени интерес огледа се како у њиховом окончању, тако и у утврђивању материјалноправне истине и остваривању законитости судских одлука. Па ипак, будући да постоји могућност да органи кривичног поступка, у појединим случајевима, донесу процесноправно, чињенично или материјалноправно неправилну или незакониту одлуку, законодавац је предвидео могућност која се пружа свим заинтересованим процесним субјектима да, под одређеним условима, нападају овакве одлуке правним лековима.   Правни лекови представљају правна средства којима законом овлашћена лица побијају одређену судску одлуку и захтевају од суда који решава о поднетом правном леку да је укине или измени. Судске одлуке се не могу побијати из разлога било каквог незадовољства странака, већ само из оних разлога који су у Законику о кривичном поступку (у даљем тексту: ЗКП) посебно предвиђени као основ за употребу правног лека. Подношењем правног лека, правна ствар која је од стране надлежног суда за тренутак окончана, практично се наставља, да не кажемо да започиње изнова, с другачијим инструментаријумом, али, у суштини, са истим циљем – (пре)испитивање материјалне истине и провера поштовања одредаба материјалних и процесних закона. Правни лекови представљају израз незадовољства странака донетом одлуком и по правилу од њих самих и зависи да ли ће до ове фазе кривичног поступка уопште и доћи. Међутим, оправдање и циљ подношења правних лекова лежи у могућности преиспитивања судских одлука и отклањању евентуалних грешака које су садржане у њима. Колико год био позван да произведе ius redicata последицу испитујући чињенично стање и примењујући закон, првостепени суд може у том поступку начинити низ неправилности, те на крају донети потпуно погрешну одлуку, а када је реч о чињеничном стању, односно о материјалној истини. У нашем кривичноправном систему


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти