Захтев за заштиту законитости

Аутор чланка
Циљ увођења овог ванредног правног лека од стране законодавца састоји се у потреби да се њиме отклоне неправилности и незаконитости које могу настати у току кривичног поступка и истовремено обезбеди једнообразна примена права Уахтев за заштиту законитости може се употребити против свих правноснажних одлука, како пресуда, тако и решења. Њиме се могу побијати незаконитости и неправилности које су садржане у одлуци, а састоје се у непримени или погрешној примени, било материјалног, било процесног права. Дакле, предмет контроле која се врши захтевом за заштиту законитости представљају правни недостаци садржани у побијаној судској одлуци, а не њени чињенични недостаци (нове чињенице и докази), за које служи захтев за понављање кривичног поступка. Одлуком којом се решава о захтеву може се изменити правноснажна одлука или донети утврђујућа пресуда којом се не дира у побијану одлуку. Одредбе Законика о кривичном поступку (у даљем тексту: Законик) којима се регулише материја у вези са захтевом за заштиту законитости налазе се у оквиру Главе 19, у члановима 482–494. Захтев за заштиту законитости је ванредан правни лек који се може поднети против правноснажних одлука јавног тужиоца или суда, као и због повреда одредаба поступка који је претходио њиховом доношењу. Под повредама поступка који је претходио доношењу правноснажне одлуке треба подразумевати појединачне процесне радње, као што су незаконитости у предузимању радњи доказивања, достављања и сл. Овде је, као што видимо, круг повреда које се односе на законски основ одлуке много шири од разлога за жалбу на пресуду или решење. У вези са повредама закона због којих се може поднети захтев за заштиту законитости, говори и једна пресуда Врховног касационог суда у којој је, поред осталог, наведено: „Не представља повреду закона због које се може изјавити захтев за заштиту законитости погрешна оцена суда о томе да ли се ради о новој чињеници као разлогу за понављање кривичног поступкаˮ (Кж. РЗ 2/2013


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In