Закон о агенцијском запошљавању – неке недоумице из праксе – НОВО –

Аутор чланка
У наставку дајемо одговоре на нека питања претплатника којa се односе на могућност ангажовања запослених преко агенција за привремено запошљавање. View Fullscreen РАДНО ПРАВО LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ 36 Закон о агенцијском запошљавању – неке недоумице из праксе У наставку дајемо одговоре на нека питања претплатника којa се односе на могућност ангажовања запослених преко агенција за привремено запошљавање. Редакција УГОВОР О УСТУПАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА КОЈИМА ЈЕ ПОСЛОДАВАЦ КОРИСНИК УТВРДИО ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 179. СТАВ 5. ТАЧКА 1) ЗАКОНА О РАДУ Члан 13. Закона о агенцијском запошљавању („Сл. гласник РС” бр. 86/2019) регулишеслучајеве када је забрањено закључивање уговора о уступању запослених. Тако је у ставу 1. тачка 2) овог члана Закона регулисано да уговор о уступању запослених не може да се закључи за обављање послова на којима је послодавац корисник утврдио вишак запослених у складу са општим прописима о раду у року утврђеном у складу са законом којим се уређује рад. Подсећамо и на одредбу члана 182. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење): „Ако откаже уговор о раду запосленом у случају из члана 179. став 5. тачка 1) овог закона, послодавац не може на истим пословима да запосли друго лице у року од три месеца од дана престанка радног односа, осим у случају из члана 102. став 2. овог закона. Ако пре истека рока из става 1. овог члана настане потреба за обављањем истих посло- ва, предност за закључивање уговора о раду има запослени коме је престао радни однос.” Дакле, у овом случају послодавац корисник може да ангажује уступљеног запосленог преко агенције за привремено запошљавање: 1. по истеку рока од три месеца од дана престанка радног односа запосленом за ког је послодавац утврдио да је вишак; 2. пре


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In