Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама кроз судску праксу привредних судова

Аутор чланка
Кроз примере из судске праксе привредних судова анализирана је природа накнада за кашњење у испуњењу новчаних обавеза, као и доцња дужника и рокови за измирење новчаних обавеза, уз осврт на 5. и 10. члан Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.   ДОЦЊА ДУЖНИКА И РОКОВИ ЗА ИЗМИРЕЊЕ НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА   Право на затезну камату у корелацији је са доцњом дужника, а не са роковима који су прописани Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.   Из образложења: Одредбом члана 324. став 1. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989, 57/1989, и „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/1993) прописано је да дужник долази у доцњу када не испуни обавезу у року одређеном за испуњење, док је ставом 2. истог члана прописано да, ако рок за испуњење није одређен, дужник долази у доцњу кад га поверилац позове да испуни обавезу, усмено или писмено, вансудском опоменом или започињањем неког поступка чија је сврха да се постигне испуњење обавезе. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС”, број 119/2012, 68/2015, 113/2017), у ставовима 1. и 2. члана 3. прописано је да уговором између привредних субјеката не може да се предвиди рок за измирење новчаних обавеза дужи од 60 дана, а ако уговором између привредних субјеката из става 1. овог члана није уговорен рок за измирење новчаних обавеза или уколико не постоји писани уговор, или уколико је уговорен дужи рок од прописаног у ставу 1. овог члана, дужник је дужан да без претходне опомене измири новчану обавезу у року од најкасније 60 дана. Цитирана одредба члана 3. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама може да се примени само у односу на право тужиоца, које му је додељено законом, да тражи исплату посебне накнаде за доцњу дужника у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In