Закон о специјалном упису

Аутор чланка
У време писања овог текста, предлог Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе већ се нашао у скупштинској процедури. то је прилика да се разреше бројне нејасноће и недоречености које у њему евидентно постоје   После неколико враћања нацрта закона на дораду ресорном министарству и веома бурне расправе у круговима стручне јавности, Влада Републике Србије је у фебруару усвојила Предлог закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе. Овим предлогом закона дефинисано је да ће будући закон уређивати упис права својине на објектима, односно деловима објеката, који су изграђени без грађевинске дозволе до 11. септембра 2009. године, односно који се користе без употребне дозволе (у даљем тексту: бесправно изграђени објекти), као и на грађевинском земљишту на коме је објекат изграђен, односно на грађевинском земљишту испод објекта. Чланом 1. Предлога закона прецизирано је још да се овај закон односи на стамбене објекте намењене за породично становање, стамбено-пословне објекте, односно посебне делове у тим објектима, викенд куће (куће за одмор), објекте намењене за обављање занатске делатности, помоћне и економске објекте. Истим чланом Предлога закона, предвиђено је да орган надлежан за послове урбанизма, на захтев Републичког геодетског завода (у даљем тексту: орган надлежан за упис права својине), у року од 15 дана од дана достављања захтева, утврђује да ли се ради о објекту који испуњава напред наведене услове за упис и о томе писмено обавештава подносиоца захтева. Чланом 2. Предлога предвиђено је да ће се упис права својине на бесправно изграђеним објектима вршити на основу јавних и приватних исправа које су подобне за упис права својине на земљишту и објектима, у складу са одредбама овог закона, закона којима се уређује планирање и изградња, основама својинскоправних односа и државним премером и катастром (у даљем тексту: докази). Чланом 3. овог предлога закона


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In