Законске измене и ефикасност парничног поступка

Аутор чланка
У тексту које следи потражићемо одговор на питање да ли и на који начин правило прописано одредбом члана 294. ст. 2. важећег Закона о парничном поступку и одредбе истог закона којима је регулисано решење о одређивању временског оквира, односно институт временског оквира, као значајна новина у парничном поступку, доприносе већој ефикасности парничног поступка   У нашој новијој правној историји, закон којим се уређује парнични поступак више пута је доношен и у сваком од њих била је изражена тежња законодавца да поступак учини целисходнијим и ефикаснијим но што је он био до тада. Управо из истих разлога вршене су и бројне измене и допуне овог закона, а најзначајнија промена, која би се могла назвати и револуционарном, свакако је у немогућности вишеструког укидања првостепене пресуде (према одредби члана 369. ст. 2. ЗПП-а, „Сл. гласник РСˮ, бр. 125/04, првостепена пресуда може бити укинута само једанпут).   У циљу веће ефикасности поступања суда, законодавац је прво ограничио могућност наступања мировања поступка на само једно мировање, да би касније (Закон из 2004) могућност мировања поступка и укинуо. Исти закон изношење нових чињеница и предлагање нових доказа у жалби условљава обавезом жалиоца да учини вероватним да их без своје кривице није могао изнети, односно предложити до закључења главне расправе, а поред већ постојеће забране истицања у жалби приговора ради пребијања, прописује да се у жалби не може износити ни приговор застарелости (члан 359. ст. 1. и 3). Одредбом члана 7. не прописује дужност суда да потпуно и истинито утврди спорне чињенице од којих зависи основаност захтева – дужност суда да утврђује материјалну истину била је прописана свим дотадашњим законима (у науци се парнични поступак зове још и поступак сазнавања и утврђивања). Утврђивање чињеница које странке нису изнеле и извођење доказа које нису предложиле, прописује као изузетно овлашћење суда само у два случаја (ако из резултата расправљања


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In