Закуп непокретности у пракси судова

Аутор чланка
Приказ новије праксе парничних судова у области закупа непокретности биће подељен у два дела, с тим што ће се у првом делу текста аутори бавити закупом по одредбама Закона о облигационим односима, а у другом делу, који ће бити објављен у једном од наредних бројева, по Закону о становању. Уговор о закупу непокретности веома је чест правни посао нашег правног промета. Регулисан је одредбама Закона о облигационим односима иако код нас има стварноправни карактер, о чему ће бити више речи у наставку тексту. Такође, као реликт ранијег социјалистичког државног и друштвеног уређења код нас и даље егзистирају уговори о закупу станова закључени на основу одредби Закона о становању. Предмет ове врсте уговора јесу станови који су раније били у друштвеној и државној својини, али и станови у приватној својини које користе тзв. заштићени подстанари и чланови њихових домаћинстава. Без обзира на законски основ, веома су чести спорови поводом ове врсте уговора, тако да ће у наставку текста, након излагања основних елемената уговора, бити изложена новија пракса парничних судова у наведеној области, с тим што ће се у првом делу аутори бавити закупом по одредбама Закона о облигационим односима, а у наредном делу – по Закону о становању. Закуп по одредбама Закона о облигационим односима Закон о облигационим односима (ЗОО) у посебном одељку регулише закуп, и то члановима од 567. до 599. Уговором о закупу обавезује се закуподавац да преда одређену ствар закупцу на употребу, а овај се обавезује да му за то плаћа одређену закупнину. Дакле, битни елементи уговора о закупу јесу ствар која се предаје у закуп и закупнина. Ако се другачије не уговори, употреба ствари обухвата и прибирање плодова. Одредбе о закупу се, по ЗОО-у, не примењују на закупе уређене посебним прописима, као што је то на пример Закон о становању, што ће и бити предмет посебног дела


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти