Жалба у парничном поступку

Аутор чланка
Жалба представља редован правни лек у општем поступку и посебним парничним поступцима и на први поглед могло би се закључити да око овог института више не постоје никакве недоумице. Ипак, приликом детаљније анализе може се запазити да нека питања могу бити предмет додатног разматрања и изазвати извесне дилеме. Предмет овог текста биће општа правила парничног поступка која се односе на жалбу, као и нека конкретна питања у вези са жалбом, илустрована примерима из судске праксе   У парничном поступку, па и поступку по жалбама, на снази је Закон о парничном поступку („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/2011, одлука УС 49/2013 и 74/2013, 55/2014, у даљем тексту ЗПП), који се примењује упоредо с раније важећим Законом о парничном поступку („Сл. гласникˮ, бр. 125/04 и 11/09) – стари и нови ЗПП. У овом тексту чланови закона биће навођени у складу с нумерацијом новог ЗПП-а. Осим тога, треба напоменути да се на институт жалбе, као редовног правног лека, примењује Закон о судовима („Сл. гласник РСˮ, бр. 116/2008,101/2010, 101/2012 и 101/2013), у погледу надлежности за одлучивање по жалби. ЗПП прописује и разликује жалбу на пресуду и жалбу на решење.   Жалба на пресуду Жалба на пресуду увек је дозвољена, осим ако се странке одрекну права на жалбу или је повуку. Радње одрицања и повлачења неопозиве су, а жалба се може повући све док другостепени суд по њој не донесе одлуку (чл. 369. ЗПП-а).   Жалба се подноси суду који је пресуду донео, а за другостепени суд. Подноси се као и остали поднесци, у довољном броју примерака за суд и све остале странке у поступку, и то у року од 15 дана од дана достављања писменог отправка пресуде (члан 367. ЗПП-а), осим у меничним и чековним споровима, као и у маличним споровима (члан 479. ЗПП-а), где тај рок износи 8 дана.   Жалба одлаже извршење пресуде,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In