Заштита права на суђење у разумном року у Републици Србији

Аутор чланка
Упркос одређеним недостацима који су већ уочени, Законом о заштити права на суђење у разумном року у правни поредак Републике Србије уводи се нови поступак за остваривање заштите једног уставног и конвенцијског права, чиме се, осим побољшања правне сигурности и ефикасности, доприноси и смањењу броја поступака који се против државе воде пред Европским судом за људска права, па самим тим и смањењу тако насталих трошкова   Право на суђење у разумном року представља сегмент права на правично суђење, прописаног чланом 32. Устава Републике Србије („Сл. глaсник РСˮ, бр. 98/2006), као и чланом 6. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Европска конвенција), која, након ратификације од 3. 1. 2014. године, представља део правног поретка Републике Србије, у складу са одредбама члана 194. ст. 4. Устава. Уставне одредбе које се тичу права на правично суђење заправо представљају преузете истоврсне одредбе Европске конвенције, за које је уставотворац очигледно сматрао да по свом значају заслужују да буду део корпуса уставом прописаних права, прописујући да „свако има право да независан, непристрастан и законом већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о оптужбама против његаˮ (члан 32. ст. 1. Устава). На овај начин Устав и Европска конвенција дају подједнако висок значај како начелу законитости при оснивању и утврђивању надлежног суда, затим начелу правичности и јавности, тако и општепризнатом праву на суђење у разумном року, повезујући ове сегменте у оквиру зајемченог права на правично суђење. Сам термин суђење у разумном року представља правни стандард којим се омогућава различито тумачење шта је то што представља разуман рок за одлучивање у појединим врстама судских поступака, с обзиром на то да дужина и брзина поступка нису и не могу бити исте пред свим


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In