Заштита права на суђење у разумном року

Аутор чланка
Иако је од 1. јануара 2016. године ступио на снагу Закон о заштити права на суђење у разумном року, који је на другачији начин уредио процедуру заштите овог права, сматрамо да су одређени правни ставови, који су усвојени у периоду пре ступања на снагу наведеног закона, веома значајни, јер су примењиви приликом процене да ли је наведене повреде било или не   Право на суђење у разумном року део је једног од основних људских права прокламованих Уставом Републике Србије, а то је право на правично суђење. Право на правично суђење прокламовано је још Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода, која је сачињена 4. 11. 1950. године у Риму, измењена сагласно Протоколу број 11, а ратификована од стране надлежног органа Државне заједнице Србије и Црне Горе 26. 12. 2003. године, те у односу на нашу земљу ступила на снагу 3. 8. 2004. године. Овом конвенцијом у члану 6. ст. 1. предвиђено је да свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и обавезама или о кривичној оптужби против њега, има право на правичну јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним судом, образованим на основу закона. Наведено конвенцијско право прокламовано је Уставом Републике Србије („Сл. гласник Републике Србијеˮ, бр. 98/06) тако што је чланом 32. ст. 1. Устава предвиђено да свако има право да независан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и оптужбама против њега. Према члану 18. Устава, људска и мањинска права зајамчена Уставом непосредно се примењују, а Уставом се јемче и непосредно примењују и људска и мањинска права зајамчена општеприхваћеним правилима међународног права, потврђена међународним уговорима и законима. Одредбе о људским и мањинским правима тумаче се у корист унапређења вредности демократског друштва сагласно


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In