Заштита проналаска из радног односа – новине из Закона о патентима

Аутор чланка
Циљ измена Закона о патентима је да се одредбе које уређују заштиту и коришћење проналазака насталих у радном односу уреде на ефикаснији начин, узимајући у обзир интересе послодавца и интересе запосленог који створи проналазак у радном односу.   Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о изменама и допунама Закона о патентима, који је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 66/2019 од 18. 9. 2018. године (даље: Измене Закона). Измене Закона ступиле су на снагу 26. септембра 2019. године.  Законом о патентима („Сл. гласник РСˮ, бр. 99/2011, 113/2017 – др. закон, 95/2018 и 66/2019 – даље: Закон) уређује се правна заштита проналазака, који се штите патентом или малим патентом.   Шта је проналазак из радног односа   Према новим одредбама члана 57. Закона, проналазак из радног односа је: 1) проналазак који запослени створи: – извршавајући послове који су утврђени уговором о раду између запосленог и послодавца или – у складу са посебним актом послодавца којим су уређени послови истраживања и развоја; 2) проналазак који је створен: – за време трајања уговора о раду, – у периоду од годину дана од дана престанка уговора, ако је тај проналазак створен у вези са активностима послодавца или коришћењем материјалнотехничких средстава, информација и других услова које је обезбедио послодавац или – као последица професионалне обуке коју је послодавац обезбедио запосленом. Овим новим одредбама члана 57. Закона посебно је наглашено да проналазак из радног односа није само онај проналазак који је запослени створио извршавајући своје радне обавезе, већ и онај који је створио коришћењем ресурса послодавца или у вези са активностима послодавца, чак иако такве активности нису биле извршавање радних обавеза. Ако је послодавац обезбедио запосленом обуку на одређеним пословима, па запослени, користећи се таквим знањима, створи проналазак, исти ће се сматрати проналаском насталим у радном односу. У смислу ових одредби запослени је физичко лице


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти