Заштита животне средине прекршајним и кривичним санкцијама

Аутор чланка
У наставку је дат упоредни приказ неких кривичних и прекршајних дела којима се штити животна средина.   I Устав Републике Србије чланом 74. утврђује да свако има право на здраву животну средину, а  члановима 33, 34, 35. и 156. одређује постојање кажњивих дела, што су, поред кривичних, свакако и прекршајна дела. Појам кажњивих дела је заједнички за кривична дела, прекршајна дела и привредне преступе. Предмет разматрања у овом тексту неће бити привредни преступи, па ће стога бити дат општи појам друга два кажњива дела, њихове сличности и разлике, а затим приказ неких посебних кривичних и прекршајних дела којима се штити животна средина. II Кривичним закоником је у члану 14. одређено да је кривично дело оно које је законом предвиђено као такво, које је противправно и скривљено, при чему је општа сврха прописивања и изрицања кривичних санкција сузбијање дела којима се повређују или угрожавају вредности заштићене кривичним законодавством (члан 4), док је сврха кажњавања спречавање учиниоца да чини кривична дела и утицање на њега да убудуће не чини кривична дела, утицање на друге да не чине кривична дела, изражавање друштвене осуде за кривично дело, јачање морала и учвршћивање обавезе поштовања закона (члан 42). Законом о прекршајима у члану 2. одређено је да је прекршај противправно дело које је законом или другим прописом надлежног органа одређено као прекршај и за које је прописана прекршајна санкција, при чему је сврха прописивања, изрицања и примене прекршајних санкција у томе да грађани поштују правни систем и да се убудуће не чине прекршаји (члан 5), док је сврха кажњавања да се изрази друштвени прекор учиниоцу због извршеног прекршаја, као и да се утиче на њега и на сва остала лица да убудуће не чине прекршаје (члан 33). Иста је суштина санкционисања обе поменуте врсте кажњивих дела – сузбијање противправних понашања, чињења кривичних дела и прекршаја, утицањем


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In