Зашто поступци у радним споровима толико дуго трају?

Аутор чланка
Бројност спорова из радног односа пред свим судским инстанцама указује на дубок системски поремећај заштите права из области рада који је узрокован нефункционисањем све три гране власти, а тиме и на већ уочену нужност кодификације права из области рада Право на рад зајемчено је Уставом и остварује се у складу са законом. Свако има право на слободан избор рада. Свима су, под једнаким условима, доступна сва радна места. Свако има право на поштовање достојанства своје личности на раду, безбедне и здраве услове рада, потребну заштиту на раду, ограничено радно време, дневни и недељни одмор, плаћени годишњи одмор, правичну накнаду за рад и на правну заштиту за случај престанка радног односа. Нико се тих права не може одрећи (члан 60. Устава Републике Србије). Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, у даљем тексту: ЗОР) садржи опште прописе о радним односима. Посебни прописи налазе се у разним законима (Закон о полицији, Царински закон, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о универзитету, а неке посебне одредбе којима се парцијално регулишу права налазе се у бројним другим законима), с тим што је најцеловитији био Закон о радним односима у државним органима, који је наставио да се примењује на запослене у органима територијалне аутономије и локалне самоуправе. За запослене у државним органима, на извршилачким радним местима, почев од 1. 7. 2006. године то је Закон о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009). У Републици Србији, на крају 2011. године, пред основним судовима била су 42.444 нерешена предмета спорова из области рада, у којима се у највећем броју случајева примењује Закон о раду. У 2012. години у овим предметима поступало је 282 судија, примљена су 39.894 предмета, решена су 42.554, а остала су нерешена 39.784 предмета. У 2013. години спорове из области рада


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In