Заступање странака у парници

Аутор чланка
У овом тексту аутори се баве процесноправним питањима заступања странака у парничном поступку, правним положајем странака, њихових заступника и пуномоћника, настанком и престанком заступништва и пуномоћја, врстама заступања, те различитим ситуацијама и положајима у којима се у току поступка могу наћи како заступана лица, тако и они који их заступају. Текст садржи и примере из праксе судова који су карактеристични и релевантни за ову област. Заступници Треба разликовати две врсте заступника – законске, односно оне које закон посебно прописује, као што су родитељи и старатељи малолетних лица и лица лишених пословне способности, као и правобранилаштва, од заступника већине правних лица и привредних субјеката, који су најчешће прописани статутима ових правних лица. Правно лице заступа физичко лице које је уписано у одговарајући регистар, а одређено је посебним прописима, општим или појединачним актом правног лица или одлуком суда, при чему на обим овлашћења заступника суд пази по службеној дужности. Заступник правног лица се легитимише изводом из АПР (Агенција за привредне регистре), а ако постоји разлика између лица које је уписано у регистар и одговарајуће одлуке тог правног лица, суд ће сматрати да је заступник лице које је у Агенцији за привредне регистре уписано као заступник. Законски заступници Странку која нема страначку способност, заступа њен законски заступник. То је лице које учествује у судском поступку уместо странке и у њено име. Ко је законски заступник – одређено је законом (родитељ) или актом државног органа (старатељ). Законски заступник је овлашћен да предузима све радње у поступку, осим када је посебним прописима предвиђено да за подношење или повлачење тужбе, признање или одрицање од тужбеног захтева, закључење поравнања и изјављивање, повлачење или одрицање од правног лека, заступник мора да има посебно овлашћење. Приликом предузимања прве радње у поступку законски заступник је дужан да докаже да је законски заступник, а ако је потребно посебно овлашћење за предузимање






ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In