Заступници и пуномоћници правних лица у парничном поступку

Аутор чланка
Нови Закон о парничном поступку подиже степен стручности заступања у првостепеном поступку и поступку по жалби, како за физичка лица, тако и за правна, али задржава решења из претходног закона у погледу заступања по ванредним правним лековима   Парнични поступак је општи поступак за заштиту повређених или угрожених грађанских субјективних права. Правила парничног поступка о заступању правних лица од изузетне су важности, јер се сходно примењују и у многим другим грађанским судским поступцима као што су ванпарнични, извршни и стечајни поступак. Осим на закону и актима друштва, заступање привредног друштва може се заснивати и на изјави воље заступаног (пуномоћје). Питање пуномоћника регулисано је одредбама општег поступка, али има изузетан значај нарочито у привредним споровима. Закон о парничном поступку, који је почео да се примењује у фебруару 2012. године садржи битне новине у одредбама о заступању, а посебно када су у питању заступник и пуномоћник правног лица. Одређена законска решења, на која указујемо у овом тексту, предмет су критике стручне јавности.   Заступник правног лица у поступку У Глави IV Закона о парничном поступку, која носи наслов „Странке и њихови заступници”, садржане су новине у односу на одредбе претходног закона, полазећи од чињенице да је у пракси било проблема око разграничења законског заступника и заступника правног лица. Прецизно је дефинисан појам заступника правног лица, тако што је утврђено да је заступник правног лица у парничном поступку, лице уписано у одговарајући регистар, а које је одређено посебним прописом, општим актом правног лица или одлуком суда. На овај начин Закон о парничном поступку направио је јасну разлику између законског заступника парнично неспособне странке и овлашћеног лица уписаног у регистар – заступника правног лица, који се у правној теорији, а и у претходном закону означава термином „статутарни заступник”. Из одредаба члана 77. Закона о парничном поступку може се извести закључак да су потребна два


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In