Затезна камата, законска или уговорна?

Аутор чланка
Обрачун затезне камате по дуговањима законски је строго регулисан и спроводи се по тачно одређеном математичком моделу. Ипак, у пракси банака и даље постоје различити модели обрачуна који директно угрожавају кориснике њихових услуга   Иако је питање уговарања стопе затезне камате регулисано члановима 2. и 3. Закона о висини стопе затезне камате („Службени лист СРЈ”, број 9/01 и „Службени гласник РС”, број 31/11), знатан број банака у пракси се тога не придржава, већ уговара и обрачунава стопе затезних камата које су у директној супротности с поменутим Законом. Током летњих месеци овим поводом се огласио и Уставни суд обарајући дотадашњу примену конформног метода обрачуна затезне камате на потраживања, не само банака већ и поверилаца који су у власништву државе (Инфостан, ЕПС и др.). Размотримо, пре свега, шта је заправо затезна камата и када се она у пракси обрачунава? Затезна камата је средство очувања вредности новчаног потраживања повериоца и обрачунава се и наплаћује када дужник западне у доцњу, односно када не измирује новчани дуг о року доспећа. У пракси се најчешће примењује на новчана потраживања у релацијама банка – корисник банкарске услуге, али и у доцњама грађана према пружаоцима комуналних услуга. Важећи Закон о висини стопе затезне камате прописује начин обрачунавања затезне камате на динарска потраживања, а сама стопа директно је везана за раст цена на мало, тј. за раст потрошачких цена. На основу објављеног податка о индексима потрошачких цена у Републици Србији, који се објављује око 12. у месецу за претходни месец, и фиксне стопе од 0,5% утврђује се месечна стопа затезне камате за претходни месец. Ова стопа затезне камате примењује се и за дане доцње који су протекли до објављивања новог податка о потрошачким ценама (12. у месецу за претходни месец). Оваквим начином обрачуна вредност „оригиналног” новчаног потраживања чува се од обезвређивања и тиме се штите интереси поверилаца. Имајући у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In