Значај обавештавања као процесне радње у новом ЗУП-у

Аутор чланка
Закон о општем управном поступку, поред бројних других новина које је донео у односу на претходни Закон о општем управном поступку, посебан значај придаје обавештавању као процесној радњи коју предузимају органи који воде управни поступак.   У оквиру трећег дела Закона о општем управном поступку („Сл. гласник”, број 18/2016 – у даљем тексту: Закон) цео један одељак је посвећен обавештавању, па је тако и назван – III. ОБАВЕШТАВАЊЕ. То су чланови од 66. до 78. Закона. Тим одредбама је прилично детаљно уређена материја општења органа са странкама и другим учесницима у поступку путем обавештавања. Међутим, овде треба приметити да претходни одељак Закона регулише сличну материју и носи назив II. ОПШТЕЊЕ ОРГАНА И СТРАНАКА. То су одредбе из чланова од 56. до 65. Дакле, целина норми о општењу органа и странака у Закону је одвојена од целине норми о обавештавању. Таква систематизација законских норми намеће питање оправданости и целисходности. Наиме, по природи ствари, обавештавање свакако представља вид општења (комуницирања) органа и странака. Стога није јасно због чега је законодавац оделио материју општења органа и странака од обавештавања, будући да и обавештавање свакако спада у вид општења. При томe je законодавац само за обавештавање дао законску дефиницију, односно појмовно га одредио: „Oбавештавање је радња којом орган на погодан начин извештава странку и другог учесника о поступању у управној ствари” (члан 66. став 1). Такве дефиниције нема код појма општења органа и странака. У сваком случају, и поред овакве законодавне систематизације норми, треба узети да норме о општењу органа и странака и норме о обавештавању представљају једну садржински заједничку целину. Истина, одељак II. ОПШТЕЊЕ ОРГАНА И СТРАНАКА у свом називу упућује само на општење између органа и странака, док наредни одељак III. ОБАВЕШТАВАЊЕ прописује правила којима орган обавештава не само странку већ и друге учеснике у поступку, како се из дефиниције може видети.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In