Шта то мучи… наручиоце и понуђаче?

Аутор чланка
Иако је нови Закон о јавним набавкама на снази већ годину дана, међу наручиоцима и понуђачима и даље постоје бројне недоумице у вези с његовом применом. Као и много пута до сада у нашем часопису, и овим текстом покушавамо да разрешимо најчешће дилеме и недоречености у систему јавних набавки   ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ #1 Да ли се могу планирати вишегодишњи поступци јавних набавки? Закон о јавним набавкама не забрањује закључење вишегодишњих уговора, па с тим у вези не забрањује ни планирање поступака на вишегодишњем нивоу. Имајући у виду, међутим, одредбе Владине Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС”, бр. 21/14, ступила на снагу 23. 2. 2014), поступци се могу планирати максимално на трогодишњем нивоу, уз услов да су обезбеђена средства која доспевају за плаћање у планској години, као и да је пре покретања поступака јавне набавке прибављена сагласност Министарства надлежног за послове финансија, односно локалног органа управе надлежног за послове финансија. Сагласност се прибавља на прописаном обрасцу УПР који чини саставни део ове уредбе. За потребе попуњавања образац се може преузети и у електронској форми на интернет страници Министарства финансија. Одредбе ове уредбе не односе се на поступке који су покренути пре њеног ступања на снагу. #2 Да ли се план набавки може мењати без измене финансијског плана, односно ребаланса буџета? Усвојен финансијски план наручиоца представља основ за доношење плана набавки. У складу са Законом о јавним набавкама постоје два различита основа за измену плана набавки. Први се односи на конкретну јавну набавку, када се план набавки може изменити у смислу повећања процењене вредности набавке и то до висине од 10% у односу на првобитно планирана средства за конкретну јавну набавку, уколико су та средства предвиђена финансијским планом


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In