Банкарска гаранција у светлу пословања буџетских корисника

Аутор чланка
Уз краћи теоријски осврт на банкарску гаранцију као средство обезбеђења, у овом тексту додатно је појашњавамо из угла буџетских корисника који се готово увек јављају у улози корисника гаранција и то у пословима спровођења поступка јавне набавке, код закључења уговора о додели средстава за директне инвестиције, као и код поступка лицитације   У циљу што бољег разумевања сложености самог појма и врсте гаранције, као и пословања буџетских корисника у вези са банкарским гаранцијама (као превасходних корисника гаранције), неопходно је поћи од законодавног оквира.   Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈˮ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈˮ, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГˮ, бр. 1/03 – Уставна повеља), Закон о девизном пословању („Сл. гласник РСˮ, бр. 62/06, 31/11, 119/12 и 139/14) и Закон о банкама („Сл. гласник РСˮ, бр. 107/05, 91/10 и 14/15) третитају банкарску гаранцију као средство обезбеђења за извршење преузетих обавеза. Према члану 1083. Закона о облигационим односима, банкарска гаранција представља писмену исправу којом се банка обавезује према примаоцу гаранције (кориснику) да ће му, за случај да му треће лице не испуни обавезу о доспелости, измирити обавезу ако буду испуњени услови наведени у гаранцији. Из ове законске дефиниције произилази да у гаранцијском послу учествују најмање три лица између којих се заснивају најмање три правна посла, као и да је банка дужна да исплати гарантни износ уколико дужник из основног уговора не испуни о доспелости своју уговорну обавезу, а испуне се услови наведени у гаранцији. Веома је важно нагласити да су сви економско-финансијски односи у послу издавања банкарске гаранције повезани, а да су сви правни односи који настају у вези са издавањем банкарске гаранције апсолутно правно самостални. Економско-финансијска повезаност произилази из чињенице да банка исплату по гаранцији увек врши у новцу, чак и када се гаранцијом обезбеђује неновчана обавеза, и то у износу


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In