Банкарска гаранција у светлу пословања буџетских корисника

Аутор чланка
Уз краћи теоријски осврт на банкарску гаранцију као средство обезбеђења, у овом тексту додатно је појашњавамо из угла буџетских корисника који се готово увек јављају у улози корисника гаранција и то у пословима спровођења поступка јавне набавке, код закључења уговора о додели средстава за директне инвестиције, као и код поступка лицитације

 

У циљу што бољег разумевања сложености самог појма и врсте гаранције, као и пословања буџетских корисника у вези са банкарским гаранцијама (као превасходних корисника гаранције), неопходно је поћи од законодавног оквира.

 

Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈˮ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈˮ, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГˮ, бр. 1/03 – Уставна повеља), Закон о девизном пословању („Сл. гласник РСˮ, бр. 62/06, 31/11, 119/12 и 139/14) и Закон о банкама („Сл. гласник РСˮ, бр. 107/05, 91/10 и 14/15) третитају банкарску гаранцију као средство обезбеђења за извршење преузетих обавеза.

Према члану 1083. Закона о облигационим односима, банкарска гаранција представља писмену исправу којом се банка обавезује према примаоцу гаранције (кориснику) да ће му, за случај да му треће лице не испуни обавезу о доспелости, измирити обавезу ако буду испуњени услови наведени у гаранцији. Из ове законске дефиниције произилази да у гаранцијском послу учествују најмање три лица између којих се заснивају најмање три правна посла, као и да је банка дужна да исплати гарантни износ уколико дужник из основног уговора не испуни о доспелости своју уговорну обавезу, а испуне се услови наведени у гаранцији.

Веома је важно нагласити да су сви економско-финансијски односи у послу издавања банкарске гаранције повезани, а да су сви правни односи који настају у вези са издавањем банкарске гаранције апсолутно правно самостални. Економско-финансијска повезаност произилази из чињенице да банка исплату по гаранцији увек врши (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме