Буџетске класификације са освртом на препоруке СКГО за примену појединих класификација у Одлукама о буџету ЈЛС

Аутор чланка
Буџетске класификације су од суштинског значаја за боље управљање ресурсима, већу транспарентност и већу одговорност управљања буџетом. 1. Буџетске класификације Систем буџетских класификација представља нормативни оквир за администрацију и праћење припреме и извршења буџета, формулисање политика и анализе, алокацију ресурса, рачуноводство, фискалну политику, међународна упоређења, осигурање одговорности, пружање информација скупштини и јавности и стварање основе за буџетска одобрења, односно ауторизацију трошења кроз апропријације. Хијерархија буџетских класификација зависи од тога за коју од горе наведених сврха треба да генеришу информације. Буџетске класификације одређују како је буџет организован и презентован и зато имају директан утицај на његову транспарентност и кохерентност. Стабилан систем, односно одговарајућа примена буџетских класификација важан је предуслов контроле расхода и изградње одговарајућег система рачуноводства. Овај систем није важан само за припрему буџета, већ пружа детаље о коришћењу буџетских средстава: када, ко и за шта их користи. Правну основу буџетских класификација наших јавних финансија пре свега чине Закон о буџетском систему и Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, број 16/2016 и 49/2016). Закон о буџетском систему у погледу буџетских класификација прописује обавезу поштовања принципа: ефикасности, економичности, ефективности, јавности, потпуности, тачности и јединствене буџетске класификације при припреми и извршењу буџета. Овај закон детаљније прописује систем јединствене буџетске класификације у члану 29. Ту је прописано да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације, који обухвата: економску класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију, програмску класификацију и класификацију према изворима финансирања. Економска класификација прихода и примања исказује приходе и примања на основу прописа или уговора који одређују изворе прихода односно примања. Економска класификација расхода и издатака исказује појединачна добра и услуге и извршена трансферна плаћања. Организациона класификација исказује расходе и издатке по корисницима буџетских средстава, са расподелом апропријација између корисника. Функционална класификација исказује расходе и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In