Буџетско извештавање по програмима као новина за полугодишње и годишње извештавање

Аутор чланка
Новина која је у погледу програмског извештавања везана за јединице локалне самоуправе јесте у томе што према буџетском календару који је прописан чланом 31. Закона о буџетском систему, до 1. септембра текуће године директни корисници средстава буџета локалне власти треба да доставе предлог финансијског плана локалном органу управе надлежном за финансије за наредну буџетску годину и још наредне две фискалне године, а овај предлог финансијског плана, између осталог, треба да садржи и извештај о учинку програма за првих шест месеци текуће године. Уводне напомене Најновијим изменама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/1468/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) прописано је праћење и извештавање о учинку програма, програмских активности и пројеката државних органа и јединица локалне власти, а све у циљу обезбеђења услова за унапређење програмске структуре буџета, које треба да се реализује, пре свега, кроз увођење обавезе извештавања о оствареним учинцима програма корисника буџетских средстава на свим нивоима власти, односно и Републичког буџета и буџета јединица локалне самоуправе. Измена се, између осталог, односи и на то да „Образложење буџета” треба да садржи: – образложење општег дела буџета и – образложење програмских информација. Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева. Неки од дефинисаних циљева, односно показатеља учинка програма, програмских активности или пројеката, представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмских активности или пројеката, остваривању родне равноправности. Што се тиче програмског извештавања, новина која је везана за јединице локалне самоуправе јесте у томе што по буџетском календару директни корисници средстава буџета локалне власти до 1. септембра текуће године достављају предлог финансијског плана локалном


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In