Финансијско управљање и контрола

Аутор чланка
Појам и концепт интерне финансијске контроле у јавном сектору разрадила је Европска комисија као помоћ у разумевању, спровођењем добро развијених и делотворних контролних система током поступка приступања Европској унији. Циљ система је осигурати да се јавним средствима (националним и оним Европске уније) ефикасно управља и да се она контролишу   На основу Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 и 142/14), Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 61/09), Плана активности у вези са развојем интерне финансијске контроле у јавном сектору и Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011) успостављање Система за финансијско управљање и контролу обавезно је у свим организационим јединицама јавног сектора. Директни и индиректни корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и јавна предузећа која је основала Република Србија, односно локалне власти, правна лица основана од тих јавних предузећа, односно правна лица над којима Република Србија, односно локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода, успостављају финансијско управљање и контролу као интегрисани систем интерне контроле, који се спроводи политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће своје циљеве остварити. Контрола трошења јавних расхода врши се успостављањем система финансијског управљања и контроле и кроз прилагођавање регулативе наше земље регулативи развијених земаља, посебно ради испуњења услова за улазак у Европску унију. Појам и концепт интерне финансијске контроле у јавном сектору разрадила је Европска комисија као помоћ у разумевању, спровођењем добро развијених и делотворних контролних система током поступка приступања Европској унији.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In