Функција буџетске инспекције

Аутор чланка
Ауторка у овом тексту указује на улогу, рад и овлашћења буџетске инспекције, која има изузетну функцију и велика овлашћења у поступку инспекцијске контроле јавних средстава. Функција буџетске инспекције утврђена је Законом о буџетском систему.

Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016 – у даљем тексту: Закон) одређена су правила и процедуре за кориснике јавних средстава у циљу одржавања финансијске дисциплине и смањивања неправилности у пословању, као и јачања одговорности за законито и наменско коришћење средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката одређених Законом.

Законом се уређује процес планирања, припреме, доношења и извршења буџета Републике Србије, као и планирања, припреме, доношења и извршења буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе.

Овим законом се утврђују фискални принципи, правила и процедуре на основу којих се установљава фискални оквир како би се обезбедила дугорочна одрживост фискалне политике. Да би се ови принципи, правила и процедуре поштовали од стране корисника јавних средстава, а у циљу одржавања финансијске дисциплине и смањивања неправилности у пословању, одређују се правила којима се јача одговорност за законито и наменско коришћење средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката одређених Законом.

Ради контроле и надзора над овим правилима уређује се контрола и ревизија корисника јавних средстава и буџета Републике Србије, буџета локалне власти и финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање.

Сврха контроле је:

– обављање пословања на правилан, етичан, економичан и делотворан начин;

– усклађеност пословања са законима, прописима, политикама, плановима и поступцима;

– заштита имовине и других ресурса од губитака узрокованих лошим управљањем, неоправданим трошењем и коришћењем, као и заштита од неправилности и превара;

– јачање одговорности за успешно остваривање задатака;

– благовремено финансијско извештавање и праћење резултата пословања.

Контролу наменског и законитог коришћења средстава код корисника јавних средстава обавља буџетска инспекција.

УЛОГА (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме