Функција буџетске инспекције

Аутор чланка
Ауторка у овом тексту указује на улогу, рад и овлашћења буџетске инспекције, која има изузетну функцију и велика овлашћења у поступку инспекцијске контроле јавних средстава. Функција буџетске инспекције утврђена је Законом о буџетском систему. Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016 – у даљем тексту: Закон) одређена су правила и процедуре за кориснике јавних средстава у циљу одржавања финансијске дисциплине и смањивања неправилности у пословању, као и јачања одговорности за законито и наменско коришћење средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката одређених Законом. Законом се уређује процес планирања, припреме, доношења и извршења буџета Републике Србије, као и планирања, припреме, доношења и извршења буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе. Овим законом се утврђују фискални принципи, правила и процедуре на основу којих се установљава фискални оквир како би се обезбедила дугорочна одрживост фискалне политике. Да би се ови принципи, правила и процедуре поштовали од стране корисника јавних средстава, а у циљу одржавања финансијске дисциплине и смањивања неправилности у пословању, одређују се правила којима се јача одговорност за законито и наменско коришћење средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката одређених Законом. Ради контроле и надзора над овим правилима уређује се контрола и ревизија корисника јавних средстава и буџета Републике Србије, буџета локалне власти и финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање. Сврха контроле је: – обављање пословања на правилан, етичан, економичан и делотворан начин; – усклађеност пословања са законима, прописима, политикама, плановима и поступцима; – заштита имовине и других ресурса од губитака узрокованих лошим управљањем, неоправданим трошењем и коришћењем, као и заштита од неправилности и превара; – јачање одговорности за успешно остваривање задатака; – благовремено финансијско извештавање и праћење резултата пословања. Контролу наменског и законитог


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти