Инспекцијска контрола стицања и располагања средствима која јединице локалне самоуправе стичу из изворних и уступљених прихода-

Аутор чланка
У овом тексту биће приказано на који се начин врши инспекцијска контрола стицања и располагања средствима која јединице локалне самоуправе стичу из изворних и уступљених прихода.

 

Наиме, чланом 25. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17) прописано је да за финансирање надлежности јединице локалне самоуправе буџету јединице локалне самоуправе припадају јавни приходи и примања, и то:

1) порези у делу утврђеном Законом:

(1) порез на доходак грађана,

(2) порез на имовину,

(3) порез на наслеђе и поклон,

(4) порез на пренос апсолутних права,

(5) други порез у складу са посебним законом;

2) таксе:

(1) локалне административне таксе,

(2) локалне комуналне таксе,

(3) боравишна такса;

3) накнаде у складу са Законом;

4) самодопринос;

5) донације и трансфери;

5а) финансијска помоћ Европске уније;

6) приходи настали употребом јавних средстава:

(1) приходи од камата,

(2) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи, организације и службе јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета,

(3) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе, у складу са Законом,

(4) приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе, чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље,

(5) приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе и одузета имовинска корист у том поступку,

(6) приходи од концесионе накнаде у складу са Законом;

7) примања:

(1) примања од продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе,

(2) примања од продаје покретних ствари у својини Републике Србије, које користе органи, организације и службе јединице локалне самоуправе,

(3) примања од продаје покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе, које користе органи, организације и службе јединице локалне самоуправе,

(4) примања од продаје робних резерви,

(4а) примања од продаје драгоцености,

(4б) примања (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме