Инспекцијска контрола стицања и располагања средствима која јединице локалне самоуправе стичу из изворних и уступљених прихода-

Аутор чланка
У овом тексту биће приказано на који се начин врши инспекцијска контрола стицања и располагања средствима која јединице локалне самоуправе стичу из изворних и уступљених прихода.   Наиме, чланом 25. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17) прописано је да за финансирање надлежности јединице локалне самоуправе буџету јединице локалне самоуправе припадају јавни приходи и примања, и то: 1) порези у делу утврђеном Законом: (1) порез на доходак грађана, (2) порез на имовину, (3) порез на наслеђе и поклон, (4) порез на пренос апсолутних права, (5) други порез у складу са посебним законом; 2) таксе: (1) локалне административне таксе, (2) локалне комуналне таксе, (3) боравишна такса; 3) накнаде у складу са Законом; 4) самодопринос; 5) донације и трансфери; 5а) финансијска помоћ Европске уније; 6) приходи настали употребом јавних средстава: (1) приходи од камата, (2) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи, организације и службе јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета, (3) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе, у складу са Законом, (4) приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе, чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље, (5) приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе и одузета имовинска корист у том поступку, (6) приходи од концесионе накнаде у складу са Законом; 7) примања: (1) примања од продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе, (2) примања од продаје покретних ствари у својини Републике Србије, које користе органи, организације и службе јединице локалне самоуправе, (3) примања од


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти