Измене уговора o jaвној набавци

Аутор чланка
Измене уговора о јавној набавци могуће су само током његовог трајања и то под тачно одређеним условима, које детаљно анализирамо у овом тексту     Закључењем уговора о јавној набавци завршава се поступак јавне набавке у ужем смислу, односно окончава се процес избора најповољније понуде, који је започет доношењем одлуке о покретању поступка. Међутим, ако јавну набавку посматрамо у ширем смислу, као скуп свих активности које обухватају целокупан процес јавне набавке, онда говоримо о 3 фазе јавне набавке (планирању јавне набавке, поступку јавне набавке и извршењу уговора о јавној набавци), при чему закључење уговора означава завршетак друге и почетак треће фазе јавне набавке.   Уговор о јавној набавци је уговор у привреди и подлеже нормама Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈˮ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – УС, 57/89, „Сл. лист СРЈˮ, бр. 31/93, 22/99 – др. пропис, 23/99 – исправка, 35/99 – др. пропис, 44/99 – др. пропис, у даљем тексту: ЗОО), а садржински је уско везан за област у вези са предметом јавне набавке. Због тога, Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) не садржи норме које се односе на форму и садржину уговора, али облигационоправни односи који настају између наручиоца и изабраног понуђача нису у потпуности на терену ЗОО-а, већ су управо ограничени одређеним препоставкама и правилима који су утврђени ЗЈН-ом, али и начелима прокламованим овим законом. У том смислу, основно начело аутономије воље уговорних страна није апсолутно, што значи да наручилац и изабрани понуђач не могу само по својој вољи уређивати међусобне односе. Ово ограничење управо долази до изражаја када је реч о могућностима за измену уговора о јавној набавци. Опште правило које утврђује члан 115. ЗЈН-а јесте да је измена уговора о јавној набавци могућа само током трајања уговора. На пример, уколико је уговорена валутна клаузула


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In