Измене уговора o jaвној набавци

Аутор чланка
Измене уговора о јавној набавци могуће су само током његовог трајања и то под тачно одређеним условима, које детаљно анализирамо у овом тексту

 

 

Закључењем уговора о јавној набавци завршава се поступак јавне набавке у ужем смислу, односно окончава се процес избора најповољније понуде, који је започет доношењем одлуке о покретању поступка. Међутим, ако јавну набавку посматрамо у ширем смислу, као скуп свих активности које обухватају целокупан процес јавне набавке, онда говоримо о 3 фазе јавне набавке (планирању јавне набавке, поступку јавне набавке и извршењу уговора о јавној набавци), при чему закључење уговора означава завршетак друге и почетак треће фазе јавне набавке.

 

Уговор о јавној набавци је уговор у привреди и подлеже нормама Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈˮ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – УС, 57/89, „Сл. лист СРЈˮ, бр. 31/93, 22/99 – др. пропис, 23/99 – исправка, 35/99 – др. пропис, 44/99 – др. пропис, у даљем тексту: ЗОО), а садржински је уско везан за област у вези са предметом јавне набавке. Због тога, Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) не садржи норме које се односе на форму и садржину уговора, али облигационоправни односи који настају између наручиоца и изабраног понуђача нису у потпуности на терену ЗОО-а, већ су управо ограничени одређеним препоставкама и правилима који су утврђени ЗЈН-ом, али и начелима прокламованим овим законом.

У том смислу, основно начело аутономије воље уговорних страна није апсолутно, што значи да наручилац и изабрани понуђач не могу само по својој вољи уређивати међусобне односе. Ово ограничење управо долази до изражаја када је реч о могућностима за измену уговора о јавној набавци.

Опште правило које утврђује члан 115. ЗЈН-а јесте да је измена уговора о јавној (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме