Израда техничких спецификација у јавним набавкама

Аутор чланка
Важна улога техничких спецификација јесте у томе да кроз своју прецизност, с једне стране, али и оптималност, с друге, смање вероватноћу добијања неодговарајућих понуда.   Техничке спецификације и пројектна документација представљају техничке захтеве јавне набавке, односно прецизирање потреба наручиоца у конкретном случају. Кроз техничке спецификације наручилац своје потребе квалификује и квантификује тако да с једне стране добра, услуге или радове које набавља опише на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца, као и да с друге стране те потребе буду јасне свима, а превасходно потенцијалним понуђачима. Tехничка документација мора да буде јасна и прецизна како би приликом састављања понуде и понуђачи могли да понуде одговарајући предмет набавке, али и да на прави начин формирају своју понуду (цена, рок, текући трошкови, постпродајно сервисирање и техничка помоћ и сл.). Техничке спецификације су обавезни и саставни део конкурсне документације у свакој јавној набавци, без обзира на предмет и врсту поступка јавне набавке. Оне одређују следеће карактеристике добара и услуга које су предмет јавне набавке: димензије, ниво квалитета (укључујући и методе за осигурање квалитета), сигурност, ниво утицаја на животну средину, потрошњу енергије, потрошњу других битних ресурса током коришћења производа, доступност за све кориснике (укључујући доступност инвалидним лицима), оцену усаглашености, употребу производа и друге карактеристике које се тичу производа (назив под којим се производ продаје, терминологија, ознаке, тестирање и методе тестирања, паковање, обележавање и етикетирање, производни процес и процедура оцене усаглашености). Техничке спецификације радова, поред горенаведеног, могу да садрже и прописе о пројектима и обрачуну трошкова, проби, инспекцији и условима преузимања, као и о техници или методу градње. Наручилац може да одреди техничке спецификације са позивом на претходно наведене техничке спецификације и на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, тако да свако позивање мора да буде праћено речима „или одговарајуће”. Закон о стандардизацији („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 46/2015)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In