Јавна набавка грађевинских радова

Аутор чланка
Јавна набавка грађевинских радова од великог је значаја и за наручиоце и за ширу заједницу, а познавање Закона о планирању и изградњи и његових подзаконских аката предуслов је за израду квалитетне конкурсне документације и даље спровођење поступка. УВОД Јавна набавка грађевинских радова по природи ствари представља комплексну јавну набавку, која веома често због свог стратешког и/или финансијског значаја за наручиоца, али и ширу заједницу, као и због интереса јавности и у већем броју случајева изражене конкуренције, представља озбиљан изазов за лица која поступак јавне набавке треба да спроведу. Због тога је значај израде квалитетне конкурсне документације за извођење грађевинских радова посебно изражен, а огледа се у јасном, прецизном, логичком и сврсисходном дефинисању свих кључних аспеката конкурсне документације (техничке спецификације, услови за учешће у поступку, критеријуми за доделу уговора, модел уговора и средства обезбеђења). Међутим, пре него што Комисија за јавну набавку започне са израдом конкурсне документације за јавну набавку грађевинских радова неопходно је да се њени чланови упознају са прописима од значаја, пре свега са одредбама Закона о планирању и изградњи (даље: ЗПИ). Од значаја за извођење грађевинских радова су и Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе, Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге, Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора и Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле, али и Правилник о енергетскoj ефикасности зграда, Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, Посебне узансе о грађењу и др. У вези са изнетим важно је сагледати и кључне појмове који су дефинисани у члану 2. став 1. ЗПИ-а,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти