Јавна набавка услуге осигурања

Аутор чланка
Аутор анализира најбитније аспекате три врсте осигурања – запослених, имовине и возила, кроз одређивање кључних тачака конкурсне документације – техничких спецификација, услова за учешће у поступку и критеријума за доделу уговора.   Услуге осигурања су једна од најчешћих јавних набавки. С обзиром на своју природу, односно обавезе које наручиоци имају по основу више закона који уређују предметно питање, јављају се као неизоставна ставка у плановима јавних набавки, те их практично немају само, условно речено, мањи наручиоци, због процењене вредности испод лимита који установљава обавезу спровођења поступка јавне набавке. На интернет страници Народне банке Србије, у секцији „Надзор осигурања”, наведена су сва обавезна осигурања и правни извори обавезности. Смисао осигурања није могућност зараде, већ обезбеђење економске сигурности, односно заштита живота и имовине од последица наступања штетног догађаја. Услуге осигурања представљају једну од најтежих јавних набавки за спровођење услед више фактора, пре свега јер је реч о веома специфичним услугама које захтевају посебна знања која лица запослена код наручиоца често немају. Услугу осигурања наручилац може да прибави у једном поступку или у више њих, што ће учинити у случају да важеће полисе за различите врсте осигурања истичу у различито време. Притом се указује на то да би у наведеном случају било пожељно да се предвиди такво трајање уговора о осигурању каквим би се обезбедио јединствени истек осигурања за све врсте осигурања. Приликом спровођења једне јавне набавке услугу осигурања треба поделити у више партија. У наставку текста дати су преглед и анализа кључних аспеката три врсте осигурања: запослених, имовине и возила, кроз одређивање кључних тачака конкурсне документације: техничких спецификација (шта се набавља, односно шта се осигурава), услова за учешће у поступку (какви услови морају да буду испуњени да би се добио задовољавајући уговорни партнер) и критеријума за доделу уговора (како изабрати најбољег међу прихватљивим осигуравајућим друштвима). Техничке спецификације Потребно је да се најпре дефинише


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In