Јавне набавке у области путне инфраструктуре

Аутор чланка
Комисија за јавну набавку у области путне инфраструктуре има веома сложен задатак, који захтева познавање Закона о јавним путевима, који утврђује класификацију путне инфраструктуре и радова који се на њој могу изводити, као и надлежности управљача путева, и Закона о планирању и изградњи у смислу надлежности за издавање грађевинске дозволе, нивоа потребне пројектно-техничке документације и врсте контроле којој та документација подлеже, као и одредаба којима се утврђује ко може да пројектује, изводи радове и врши стручни надзор   Све стратегије одрживог развоја, полазећи од националне, преко регионалних до локалних, истичу да је развој путне инфраструктуре предуслов за економски и привредни развој, смањење регионалних разлика, привлачење директних инвестиција, смањење незапослености и унапређење животног стандарда. Нема дилеме да путна инфраструктура представља окосницу развоја и функционисања свих могућих људских, привредних и других токова. Различитим стратегијама утврђени су стратешки путни правци, приоритети у развоју путне инфраструктуре, који увек имају за циљ повезивање области, региона, суседних локалних самоуправа с мрежом државних и међународних путева. Одређена друштвено-политичка заједница своју вредност мери покривеношћу путном мрежом. Стога је јасно да нема локалне самоуправе, канцеларије за одрживи развој, развојне агенције или сектора за управљање инфраструктурним пројектима који се неће наћи пред задатком да спроведу јавне набавке из области путне инфраструктуре, претходно одређене као приоритет у усвојеном стратешком и планском документу. Кроз процесе јавних набавки уговарају се израда пројектно-техничке документације, стручне и техничке контроле израђене документације, радови на изградњи, реконструкцији, рехабилитацији и одржавању путне инфраструктуре, стручни надзор над извођењем радова, управљање саобраћајем и др. Полазна тачка сваке комисије за јавну набавку која има неки од ових задатака јесте Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС и 24/11, 121/15, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Закон о јавним путевима („Сл. гласник РСˮ, бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), којима су


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти