Које су најчешће дилеме које имају наручиоци и понуђачи у области јавних набавки?

Аутор чланка
Који додатни услови за учешће у поступку јавне набавке су оправдани, а који нису, на који начин и у којој мери их је потребно одредити, питања су која су у фокусу текста који следи, премда ћете у њему пронаћи и одговоре на многа друга актуелна питања у вези са јавним набавкама   #1 Да ли је као додатни услов дозвољено одредити да је понуђач регистрован за обављање делатности која је предмет јавне набавке? Чланом 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), као обавезан услов за учешће у поступку јавне набавке дефинисан је услов да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. Из цитиране одредбе произилази да је за учешће у поступку јавне набавке довољно да понуђач буде регистрован код надлежног органа, док је потпуно неважно која је делатност уписана као претежна у регистар привредног субјекта. Пооштравање наведеног захтева које подразумева да само понуђачи који су регистровани за обављање делатности која је предмет одређене јавне набавке могу учествовати у њој било би супротно одредбама ЗЈН-а. Околност да је потенцијални понуђач регистрован за обављање делатности која је предмет јавне набавке је ирелевантна, јер се процена понуђачеве способности за реализацију предметне набавке не врши одређивањем оваквог услова, већ на основу пословног, техничког или кадровског капацитета. Осим тога, чланом 4. ст. 1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РСˮ, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15) прописано је да друштво има претежну делатност која се региструје у складу са законом о регистрацији, а може обављати и све друге активности које нису законом забрањене, независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно статутом. #2 Да ли се као додатни услов може одредити максимална удаљеност одређеног објекта понуђача (складишта, базе, продајног објекта и сл.)? Оправданост


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In