Коментар новог Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

Аутор чланка
У тексту су обрађене све промене у новом у односу на претходни Посебан колективни уговор за здравствене установе, пре свега по питању радних односа, приправничког стажа, образовања и стручног усавршавања запослених, затим радног времена, прековременог рада и приправности, годишњег одмора, плаћеног и неплаћеног одсуства, као и по питању накнаде трошкова и солидарне помоћи, синдиката и мирног решавања спорова. View Fullscreen 19 РАДНО ПРАВО LEGE ARTIS ● ФЕБРУАР 2020. Коментар новог Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе У тексту су обрађене све промене у новом у односу на претходни Посебан колективни уговор за здравствене установе, пре свега по питању радних односа, приправничког стажа, образовања и стручног усавршавања запослених, затим радног времена, прековременог рада и приправности, годишњег одмора, плаћеног и неплаћеног одсуства, као и по питању накнаде трошкова и солидарне помоћи, синдиката и мирног решавања спорова. ПРЕГОВОРИ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАСТИ И СИНДИКАЛНИХ АКТЕРА Након једномесечних интензивних преговора договорен је текст новог посебног колективног уговора за област здравства, који садржи промене у од- носу на претходни у смислу усаглашавања са новим позитивним законским прописима и преформулације појединих чланова који су у претходном периоду уносили забуну при тумачењу и примени код послодаваца и рад- ника. С обзиром на то да су 11. 4. 2019. године ступили на снагу Закон о здравственој зашти- ти („Сл. гласник РС”, бр. 25/2019) и Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 25/2019), могло је да се очекује и доноше- ње колективног уговора који ће пратити нова законска решења. У складу са Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17, 95/18 – др. пропис) репрезентативне синдикалне организације – Синдикат запослених у здравству и соци- јалној заштити Србије и Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност” и министар здравља потписали су последњег


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти