Коментар Правилника о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача – НОВО –

Аутор чланка
Уписом у Регистар понуђача домаће правно лице и предузетник доказују да нема основа за њихово искључење из поступка јавне набавке из разлога прописаних чланом 111. Закона о јавним набавкама. View Fullscreen Коментар Правилника о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача Уписом у Регистар понуђача домаће правно лице и предузетник доказују да нема основа за њихово искључење из поступка јавне набавке из разлога прописаних чланом 111. Закона о јавним набавкама. 83 Ј АВНЕ НАБ АВКЕ И Б УЏЕТИ LEGE AR TIS ● А П Р И Л 2020. Н Редакција а основу члана 128. став 11. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/19 – даље Закон) и члана 44. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 99/11,83/14 и 31/19) министар финансија донео је Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 17/2020 од 28. 2. 2020. године, ступио је на снагу 29. 2. 2020, а примењује се од 1. 3. 2020. године. Чланом 128. Закона прописан је начин вођења Регистра понуђача, а предвиђена је и обавеза организације надлежне за регистрацију привредних субјеката да омогући привредним субјектима упис у Регистар понуђача у складу са овим законом. Сваки привредни субјект може да поднесе захтев за упис у Регистар понуђача подношењем докумената којима доказује непостојање основа за искључење из члана 111. став 1. т. 1) и 2) овог закона. Правна лица и предузетници регистровани у Регистру понуђача имају обавезу да до 1. јула 2020. године поднесу захтев за издавање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке у складу са Законом и Правилником о садр- жини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Сл. гласник РС” бр.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In