Коментар Правилника о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →