Контрола запошљавања са аспекта примене одредаба члана 27е Закона о буџетском систему

Аутор чланка
Тема овог текста је контрола запошљавња код корисника јавних средстава са аспекта примене Закона о буџетском систему, при чему контролу врши буџетска инспекција Министарства финансија.   Најпре се треба осврнути на прописе којима је регулисана забрана запошљавања код корисника јавних средстава, као и на одредбе којима су прописани случајеви који су изузети из забране запошљавања. Забрана запошљавања у јавном сектору прописана је одредбама члана 27е став 34. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63//13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17). Овим чланом прописано је да корисници јавних средстава не могу да заснују радни однос са новим лицима ради попуњавања слободних односно упражњених радних места до 31. децембра 2018. године. Подсетник: Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС” 108/13) утврђена је забрана запошљавања код корисника јавних средстава до 31. децембра 2015. године. Изменама и допунама овог закона утврђена је забрана запошљавања за сваку наредну годину, тј. одредбе члана 27е став 34. мењане су само у делу који се односи на период забране запошљавања. Међутим, ставом 35. истог члана Закона о буџетском систему прописана је могућност заснивања радног односа са новим лицима у изузетним случајевима, односно да, изузетно од става 34. овог члана, радни однос са новим лицима може да се заснива уз сагласност Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. Овим чланом регулисан је и начин запошљавања на одређено време лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама код корисника јавних средстава (став 35. члана 27е Закона), тако да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In