Критеријуми за доделу уговора о јавној набавци

Аутор чланка
Немогућност да се узму у обзир квалитативни аспекти понуде, различите иновације, трошкови животног циклуса и други меродавни показатељи, чине критеријум најниже понуђене цене мањкавим. С друге стране, ограничења која са собом носи критеријум економски најповољније понуде огледа се, пре свега, у потенцијалним проблемима са којима се сусрећу наручиоци када одређују овај критеријум. О овим критеријумима говоримо у тексту који следи Од првог Закона о јавним набавкама из 2002. године, преко другог закона из предметне области који је донет 2008. године, укључујући и актуелни Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), критеријуми за доделу уговора (оцењивање понуда) увек су исти: економски најповољнија понуда и најнижа понуђена цена. У пракси, наручиоци се много чешће одлучују за критеријум најниже понуђене цене. Штавише, у последње три године према званичним статистичким подацима Управе за јавне набавке све је већа заступљеност критеријума најниже понуђене цене. Тако је у 2013. години овај однос био 55% : 45%, у 2014. години 74% : 26%, а у 2015. години 81% : 19% у корист критеријума најниже понуђене цене. Иако једноставан метод за одређивање и рангирање понуда, узимање цене за једини критеријум приликом оцењивање понуда често доводи до тога да се не набављају добра, услуге или радови одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке. Наиме, иако набавка применом критеријума најниже понуђене цене ствара утисак избора најповољнијих услова понуде, често се у пракси покаже да почетно најјефтинија понуда, током коришћења предмета набавке, када се узму у обзир сви трошкови коришћења предмета набавке, као што је одржавање, потрошни материјал, резервни делови, одлагање и сл., на крају буде знатно скупља. Управо немогућност да се узму у обзир квалитативни аспекти понуде, различите иновације, трошкови животног циклуса и други меродавни показатељи, чине критеријум најниже понуђене цене мањкавим. С друге стране, ограничења која


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти