Локалне таксе као изворни приходи јединица локалних самоуправа

Аутор чланка
У случају такси локалног карактера, које су везане за примену само на територији једне локалне самоуправе (општине), при чему висина таксе није утврђена законом, њихову висину утврђују локални органи. На акт којим се утврђује висина ових такси мора се прибавити сагласност органа надлежног за финансије у оквиру Општинске управе оне локалне самоуправе на чијој територији ће се ове таксе примењивати   Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн. и 125/14 – усклађени дин. изн.) изворни приходи дефинисани су као приходи чију стопу, односно начин и мерила за утврђивање висине износа утврђује јединица локалне самоуправе, при чему се законом може ограничити висина пореске стопе, односно утврдити највиши и најнижи износ накнаде, односно таксе.   Треба нагласити да стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује скупштина локалне самоуправе својом одлуком, у складу са законом. Ова одлука се доноси након одржавања јавне расправе, а може се мењати највише једном годишње, и то у поступку утврђивања буџета локалне самоуправе за наредну годину.   Такса као буџетски приход Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14 и 68/15) прописано је да такса спада у непорески јавни приход који се може уводити само законом којим се може прописати њихова висина или се тим законом може дати право одређеном субјекту да утврди њихову висину. Прецизније, чланом 17. Закона о буџетском систему прописано је да се такса наплаћује за непосредно пружену јавну услугу, односно спроведен поступак или радњу, коју је пружио, односно спровео надлежни субјекат. Висина таксе мора бити примерена трошковима пружања јавне услуге, односно спровођења поступка или радње и мора бити утврђена у апсолутном износу, односно не може бити утврђена као проценат од променљиве основице, осим уколико


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In