Најчешћа питања и одговори које постављају наручиоци и понуђачи у јавним набавкама

Аутор чланка
Кроз одговоре на питања који следе настојимо да решимо неке дилеме које се јављају у примени Закона о јавним набавкама. I Питање: У поступку јавне набавке додатни услов у конкурсној документацији био је постављен тако да је сваки понуђач био дужан да у понуди достави писмо о намерама пословне банке да ће му, у случају да понуђач добије посао, банка издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року на дан примопредаје радова, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од 5% укупне вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важења који треба да буде 30 дана дужи од гарантног рока. Појашњено је и да писмо о намерама банке не сме бити ограничено роком трајања и не сме имати садржину која се односи на пословну политику банке, а не сме ни имати одреднице да писмо не представља даљу обавезу за банку као гаранта. У понуди је достављено писмо о намерама банке које не садржи лого банке ни заводни штамбиљ банке, као ни заводни број, али садржи речи у складу са пословном политиком банке. Из садржине достaвљеног писма о намерама банке може да се закључи да исто није обавезујућег карактера. Наручилац поставља питање да ли је понуда која садржи овакво писмо о намерама банке неприхватљива према прописима који регулишу област јавних набавки. Одговор: У оваквим ситуацијама приликом стручне оцене понуда комисија наручиоца треба да примени члан 93. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), којим је прописано да наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. Наиме, у овом случају је потребно да се од понуђача затражи појашњење, које ће он прибавити од своје пословне банке која му је издала писмо о намерама.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In