Најчешће потешкоће са којима се сусрећу понуђачи у поступцима јавних набавки, са предлогом одговарајућих решења

Аутор чланка
Како је дошло до кашњења са израдом Нацрта новог закона о јавним набавкама који је, према Акционом плану за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 2017. годину („Сл. гласник РС”, бр. 1/2017), био планиран за трећи квартал 2017. године, после чега је требало да следи јавна расправа, у овом тексту разматраће се најчешће потешкоће са којима се сусрећу понуђачи у поступцима јавних набавки према важећим прописима, а у сврху побољшања добре пословне праксе, а затим ће бити предложена и одговарајућа решења.   Понуђачи су често необавештени о поступцима јавних набавки које наручиоци спроводе, а посебно о поступцима набавки који су изузети од примене Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), нпр. када наручиоци примењују чл. 7, 7а или 39. став 2. Закона о јавним набавкама, као основ за изузеће од примене Закона. Иако је чланом 7. став 2. Закона о јавним набавкама прописано да је у случају набавки из става 1. овог члана, наручилац дужан да поступа у складу са начелима из овог закона, у пракси често изостаје примена свих принципа на којима је заснован наведени закон, a посебно изостаје примена принципа транспарентости. Обавезност примене начела транспарентности недостаје такође и у члану 39. став 2. Закона о јавним набавкама, који се примењује у случају набавки чија процењена вредност није већа од 500.000,00 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000,00 динара. Следећим ставом прописано је да, када наручиоци спроводе ове  набавке, дужни су да спрече постојање сукоба интереса, да обезбеде конкуренцију и да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене. Међутим, недостаје обавезност објављивања позива за подношење понуда који би био јавно доступан свим заинтересованим понуђачима, што би дало допринос начелу транспарентности и конкурентности и у овим поступцима набавки. Према чл. 10. и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In