Најзначајнија правна решења у новом Закону о изменама и допунама Закона о буџетском систему

Аутор чланка
У тексту који је пред вама дајемо детаљан преглед новина у буџетском систему које доноси Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему. Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, број 99/16) стварају се нови услови за унапређење програмске структуре буџета кроз уређивање процеса праћења и извештавања о оствареним учинцима програма, што представља надоградњу система за планирање и израду програмског буџета. Информације о оствареним учинцима програма користе се за унапређење ефективности и ефикасности јавне потрошње, као и за праћење квалитета јавних услуга. Ово унапређење програмске структуре је наставак процеса увођења програмског буџета имајући у виду да је у 2015. години у потпуности напуштен линијски модел буџетирања, сходно члану 112. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16). Програмски буџет као један од механизама за спровођење програма реформе управљања јавним финансијама, омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивање приоритетних расхода и издатака и спровођење јавних политика, као и већу транспарентност потрошње. Програмска класификација се користи за формулисање јавних политика, и одговорности за учинак и његово праћење. Велики проблем програмског буџета, са становишта ове теме и уопште, јесте веза између програмске и организационе – административне структуре, добијена комплексност, недостатак „власништва” и губитак одговорности. Према Правилнику о буџетским класификацијама, програмска класификација исказује примања и издатке према задацима и активностима корисника буџетских средстава, који се спроводе у циљу ефикасног управљања средствима по предложеним програмима, а који доприносе остварењу стратешких циљева у складу са економском политиком земље. Праћење и извештавање дају потребне повратне информације руководиоцима органа, министарству надлежном за послове финансија, Влади и Народној скупштини, односно локалном органу управе надлежном за финансије и скупштини локалне власти, о томе да ли се активности


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In