Неправилности обрачуна и исплате плата

Аутор чланка
Ауторка је раније, у броју 63/2017, писала о функцији буџетске инспекције, њеној надлежности и овлашћењима, а овом приликом настојаће да прикаже неправилности утврђене у поступку инспекцијске контроле коришћења буџетских средстава, на примеру обрачуна и исплате плата.   Да подсетимо, Законом о буџетском систему („Сл. гласник РСˮ, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 – у даљем тексту: Закон) утврђена је обавеза корисника јавних средстава да ова средства користе законито и наменски, као и казнена одговорност за непоступање у складу са одредбама овог закона. Законом  о буџету, одлукама о буџету и финансијским плановима организација за обавезно социјално осигурање уређују се приходи и примања, расходи и издаци, као и извршавање буџета. Опредељена средства се, према економској квалификацији, распоређују за намене за које ће се користити. Преузимање обавеза Корисници буџетских средстава извршење буџета, односно пренос и расподелу средстава морају да врше искључиво са апропријације економске класификације на којој су опредељена средства за одређену намену. Сходно томе, обавезе које преузимају директни односно индиректни корисници буџетских средстава и корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање морају одговарати апропријацији која им је одобрена за ту намену у тој буџетској години, што је прописано чланом 54. став 1. Закона о буџетском систему. Изузетно од става 1. овог члана, корисници из става 1. овог члана могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога министарства надлежног за послове финансија, односно органа надлежног за послове финансија, уз сагласност Владе, надлежног извршног органа локалне власти, односно управног одбора организације за обавезно социјално осигурање, за обавезе које се финансирају из средстава обавезног социјалног осигурања, и то у случају преузимања обавеза по уговору само за капиталне пројекте, у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти