Неправилности у раду комисије за јавну набавку

Аутор чланка
У тексту који је пред вама наводимо неке од неправилности у раду комисије за јавну набавку са којима се сусретала Републичка комисија за заштиту права одлучујући поводом поднетих захтева за заштиту права     Начин формирања и надлежности комисије за јавну набавку регулисани су одредбама члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН).   У вези са одредбом члана 54. ст. 10. ЗЈН-а која прописује да након доношења решења чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса, треба обратити пажњу да ова изјава мора бити сачињена и потписана одмах након доношења решења о образовању ове комисије, предвиђеног одредбом члана 54. ст. 2. ЗЈН-а. У том смислу, врло је важно да ова изјава буде датирана практично истог дана кад је донета одлука о њеном формирању, као и да, иако је реч о интерној одлуци наручиоца, иста одлука мора бити прописно заведена у евиденцијама наручиоца. Такође, ова изјава мора бити потписана од стране свих чланова комисије, односно од именованих заменика чланова. У том смислу треба водити рачуна да, иако је одлука о формирању чланова комисије интерна одлука наручиоца, понуђачи када врше увид у документацију поступка, сходно одредби члана 110. ЗЈН-а, у склопу увида у документацију о спроведеном поступку јавне набавке, могу извршити увид и у овај акт, те оспоравати правилност изјаве о сукобу интереса из наведених разлога. Иако овакви пропусти при сачињавању изјаве о сукобу интереса можда делују као ненамерна и формална грешка при изради овог акта, уколико се захтевом за заштиту права укаже на овакве неправилности, будући да је реч о радњи која се не може исправити накнадним радњама наручиоца, Републичка комисија је доносила одлуке којима су такви поступци поништавани у целини (Решење Републичке комисије број 4-00-1528/2014 и број 4-00-1557/2014).   Иако у одредби


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти