Неправилности у закључeним ауторским уговорима и уговорима о делу код корисника буџетских средстава

Аутор чланка
Ауторка ће се осврнути на закључивање ауторских уговора и уговора о делу код корисника буџетских средстава са аспекта буџетске контроле, уз приказ случајева у којима корисници буџетских средстава на незаконит начин закључују ауторске уговоре и уговоре о делу.

 

Ауторски уговори и уговори о делу представљају сагласност два или више лица о битним елементима уговора и закључују се у писаном облику.

Права ауторских дела и начин одређивања тих права регулисани су Законом о ауторским и сродним правима („Сл. гласник РС”, број 104/2009 и 99/2011).

Одредбама члана 2. став 1. овог закона прописано је да је ауторско дело оригинална духовна творевина аутора изражена у одређеној форми, без обзира на његову уметничку, научну или другу вредност, његову намену, величину, садржину и начин испољавања, као и допуштеност јавног саопштавања његове садржине.

Ауторским делом сматрају се нарочито:

1) писана дела (књиге, брошуре, чланци, преводи, рачунарски програми у било ком облику њиховог изражавања, укључујући и припремни материјал за њихову израду и друго);

2) говорна дела (предавања, говори, беседе и друго);

3) драмска, драмско-музичка, кореографска и пантомимска дела, као и дела која потичу из фолклора;

4) музичка дела, са речима или без речи;

5) филмска дела;

6) дела ликовне уметности (слике, цртежи, скице, графике, скулптуре и друго);

7) дела архитектуре, примењене уметности и индустријског обликовања;

8) картографска дела (географске и топографске карте);

9) планови, скице, макете и фотографије;

10) позоришна режија.

 

Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017) дефинисано је шта се сматра уговором о делу. Према одредбама члана 199. овог закона, уговор о делу може да се закључи са одређеним лицем ради обављања послова који су ван делатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла.

Уговор о делу може да се закључи и са лицем које обавља уметничку или другу делатност и у области културе, у складу са Законом.

У (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме