Неправилности утврђене контролом коришћења трансферних средстава

Аутор чланка
Законским прописима регулисано је шта су трансферна средства. У овом тексту приказаћемо поступак контроле коришћења наменских трансфера који су пренети јединици локалне самоуправе, са освртом на најчешће неправилности приликом коришћења ових средстава.   Одредбама члана 2. став 1. тачка 44) Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17) утврђено је да су трансферна средства она средства која се из буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти преносе буџету на другом нивоу власти, буџету на истом нивоу власти и организацијама за обавезно социјално осигурање, као и између организација за обавезно социјално осигурање за доприносе за осигурање. Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 83/16) уређује се обезбеђивање средстава јединицама локалне самоуправе за обављање изворних и поверених послова. Према члану 2. овог закона, наменски трансфер је трансфер који се користи за финансирање одређених функција и издатака, а може бити: – функционални трансфер – користи се за финансирање издатака у оквиру одређене функције; – наменски трансфер у ужем смислу – користи се за тачно одређену сврху, односно врсту издатака за коју је трансфер додељен. Јединици локалне самоуправе са нивоа Републике припадају уступљени приходи и трансфери, а и аутономна покрајина може да додели јединици локалне самоуправе наменски трансфер, што је прописано одредбама члана 34. овог закона. Република може да обезбеди јединицама локалне самоуправе наменски трансфер за обављање одређених послова у оквиру њиховог изворног или повереног делокруга, а надлежно министарство, односно посебна организација утврђује висину наменског трансфера и критеријуме за његову расподелу по појединим јединицама локалне самоуправе и динамику преноса средстава (наменски трансфер у ужем смислу). Уредбом о наменским трансферима у социјалној заштити („Сл. гласник РС”, бр. 18/16) утврђује се висина наменског трансфера за финансирање услуга социјалне заштите, затим критеријуми за


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In