Неправилности утврђене у поступку контроле Буџетске инспекције које се односе на јавне набавке архитектонских услуга и услуга пројектног планирања

Аутор чланка
Предмет анализе у овом тексту су примери неправилности које су корисници јавних средстава, односно наручиоци чинили у поступцима јавних набавки архитектонских услуга и услуга пројектног планирања, које су утврђене у поступку инспекцијске контроле наменског и законитог коришћења буџетских средстава. View Fullscreen 34 LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И БУЏЕТИ Неправилности утврђене у поступку контроле Буџетске инспекције које се односе на јавне набавке архитектонских услуга и услуга пројектног планирања Предмет анализе у овом тексту су примери неправилности које су корисници јавних средстава, односно наручиоци чинили у поступцима јавних набавки архитектонских услуга и услуга пројектног планирања, које су утврђене у поступку инспекцијске контроле наменског и законитог коришћења буџетских средстава. Дипл. правник Слободанка Келечевић, виши буџетски инспектор у Министарству финансија Пре почетка извођења радова на неком објекту неопходно је прибавити сву неопходну документацију за добијање потребних дозвола за изградњу. Обавеза инвеститора је да, пре добијања потребних дозвола за градњу, изради и достави техничку документацију за изградњу објекта. Из тог разлога најчешће се ангажују бирои или предузећа чија је делатност пружање архитектонских услуга. Овде је потребно подсетити на то да се Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр., 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закони) уређују услови и начин уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградња објеката, затим вршење надзора над применом одредаба овог закона, као и друга питања од значаја за уређење простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградњу објеката. Овим законом прописана је обавеза да се, између осталог, донесу и: ■ Генерални пројекат, који садржи нарочито податке о:  макролокацији објекта,  општој диспозицији објекта,  техничко- технолошкој концепцији објекта,  начину обезбеђења инфраструктуре,  могућим варијантама просторних и техничких решења са становишта уклапања у простор,  природним условима,  процени утицаја на животну средину,  инжењерско-геолошким и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти