Неважност уговора о јавним набавкама и накнада штете

Аутор чланка
У тексту који следи говоримо о посебним разлозима ништавости и рушљивости уговора о јавним набавкама, као и о начину на који се одлучује о захтевима за накнаду штете проузроковане понуђачу незаконитим поступањем у поступку јавне набавке   Основни циљ новог Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон) јесте обезбеђивање услова за ефикасну употребу јавних средстава, прописивањем јасних процедура за доделу јавних уговора и механизама за спречавање корупције и обезбеђивање конкуренције. Ради остварења наведеног циља успостављен је нови систем ревизије поступака јавних набавки, кроз реорганизацију и промену овлашћења, начина рада и састава Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). Поступак заштите права је поједностављен, а Републичкој комисији су дата посебна, нова овлашћења, међу којима и право да поништи уговор о јавној набавци. Заштита права у поступцима јавних набавки усклађена је с Директивом 2007/66/ЕЗ, која регулише ревизију поступка јавне набавке. Закон о облигационим односима (у даљем тексту: ЗОО) познаје две категорије неважећих уговора. Прва категорија су апсолутно ништави уговори који су противни принудним прописима, јавном поретку или добрим обичајима (члан 103). Другу категорију чине рушљиви (релативно ништави) уговори које је закључила ограничено пословно способна страна, кад је при њиховом закључењу било манâ у погледу воље страна, као и кад је то ЗОО-ом или посебним прописом одређено (члан 111). Правна теорија разликује још и „непостојеће уговоре”, као трећу категорију неважећих уговора, коју ЗОО не помиње изричито, већ је у наш правни систем уводи посредно, прописујући да се у одређеним случајевима „сматра да уговор није ни настао”, односно да „уговор није ни закључен”. На пример, у случају неспоразума, кад стране верују да су сагласне, а међу њима у ствари постоји неспоразум о природи уговора или о основу или о предмету обавезе (члан 63) или код закључења уговора од стране неовлашћеног лица


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти